Home  >  Lyceum-havo  >  Decanaat

Decanaat

In klas 3 krijgen leerlingen voor het eerst te maken met een decaan. Dan moeten leerlingen een profiel voor de bovenbouw kiezen. Ouders en leerlingen worden geïnformeerd over de keuzemogelijkheden en tijdens de mentorlessen verdiepen de leerlingen zich in de profielen, keuzevakken, vervolgopleidingen en beroepen. Aan de hand van een online methode (Qompas) denken leerlingen ook na over hun persoonlijkheid, capaciteiten en interesses. De coördinatie van deze begeleiding is de taak van de decanen en de praktische uitvoering ligt grotendeels in handen van de mentoren. Daarnaast is er nauwe samenwerking met vakdocenten, leerjaarcoördinatoren, afdelingsleiders en directie. In de bovenbouw vervullen de decanen deze coördinerende rol eveneens, als de leerlingen zich oriënteren op een vervolgopleiding. Hiervoor maken we gebruik van een eigen methode die voor de leerlingen op google drive staat.
In de voorexamenklassen ligt de nadruk op oriënteren en op selecteren van mogelijke vervolgopleidingen. In de examenklassen ligt de nadruk op het zich verdiepen in en kiezen van een studie of een alternatief daarvoor. Ook krijgen de leerlingen praktische informatie over onder andere het aanmelden voor een vervolgopleiding, het bachelor/mastersysteem, loting en decentrale selectie. De leerlingen worden gestimuleerd open dagen te bezoeken en deel te nemen aan meeloop- en proefstudeerdagen. Universiteiten en hogescholen eisen in toenemende mate dat toekomstige studenten een voortraject van oriëntatie hebben doorlopen, zodat ze goed weten waar ze aan beginnen als ze voor een bepaalde opleiding kiezen.
Leerlingen die vastlopen op vwo of havo kunnen bij hun decaan terecht om de mogelijkheden te bespreken van een overstap binnen De Goudse Waarden of naar bijvoorbeeld een mbo-opleiding. Ook wanneer het keuzeproces stagneert, kunnen leerlingen en hun ouders contact zoeken met de decaan. Leerlingen kunnen dan eventueel een studiekeuze assessment doen. De decanen begeleiden dit en bespreken het testrapport met leerling en ouders. In bijzondere gevallen kan de school een beroep doen op een extern testbureau. Een aanvraag daarvoor loopt via het decanaat. De kosten van deze testen zijn voor rekening van de ouders.
Overstappen van vmbo-t 4 naar havo 4?
Klik hier voor het overstapboekje met handige tips en toelatingseisen voor leerlingen die na vmbo-t 4 willen overstappen naar havo 4.

Decanen:
mw. dr. I.E. van den Herik-Oudijk, mw. drs. E. van Ouwerkerk, dhr. drs. M.C.F. Hagenaars (0182 - 573 000).

E-mail:
decanaat@degoudsewaarden.nl