Home  >  Lyceum-havo  >  Havo

havo

 

havo 2

Een start in een nieuwe afdeling, in een nieuwe klas. De leerlingen worden vanuit de brugklas in nieuwe klassen ingedeeld. Alle bekende vakken uit de brugklas zitten ook in klas 2. Er is één nieuw vak: Duits.

De docenten van de verschillende vakken gaan dit jaar dieper op de stof in, het tempo gaat omhoog en ook de hoeveelheid huiswerk neemt toe. Het is dus belangrijk om vanaf het begin van het jaar bij te blijven. Zelfstandig studeren en het plannen van het werk worden steeds belangrijker. Tijdens mentorlessen en bij de persoonlijke gesprekken met de mentor is dit een item dat ter sprake komt. De mentor is ook dit jaar belangrijk in de persoonlijke begeleiding van de leerlingen. Hij of zij houdt de resultaten in de gaten en signaleert zaken die spelen op sociaal-emotioneel gebied. Natuurlijk kan de leerling ook naar de mentor toe voor het luisterende oor en goede raad.

Naast “gewone” lessen zijn er allerlei activiteiten, waarin diverse onderwerpen worden behandeld. Belangrijke onderdelen zijn hierbij de classbuilding aan het begin van het jaar en een project over omgaan met elkaar in het kader van pestpreventie. De talentklas wordt vervolgd en aan het einde van het cursusjaar afgesloten met een speciaal programma (bijvoorbeeld een sportdemo of een kunstfestival). Gedurende het jaar staan nog twee talentklasdagen op het programma.

havo 3

Havo 3 wordt wel het schakeljaar genoemd. Aan de ene kant wordt het onderwijs vanuit klas 2 voortgezet, aan de andere kant wordt er een basis gelegd voor de bovenbouw. De leerling heeft het maximale aantal vakken (scheikunde en economie komen bij de vakken die al in de tweede klas gegeven werden). Dit betekent een behoorlijke belasting, de leerling zal alles goed bij moeten houden en moeten plannen.

Vanaf november start het traject voor het kiezen van de profielen en de vakken in havo 4 en 5. De leerling gaat zelf op zoek naar wat hij kan, wil én leuk vindt. Naast mentorlessen (met behulp van een computerprogramma) staan ook een voorlichtingsavond (in de gebouwen van de Driestar) en een activiteitendag met profielprojecten op het programma. De leerling wordt bij het kiezen ondersteund door de decaan, de mentor en de leerjaarcoördinator. De docenten zullen in de lessen aandacht besteden aan de inhoud van de verschillende vakken in de bovenbouw. De docenten geven in februari en maart ook advies over de keuze voor zijn/haar vak. Op basis van alle vakadviezen geeft de school een totaaladvies aan de leerling met betrekking tot de vakkenkeuze.

In havo 3 zijn verschillende projecten. Sommige hiervan zijn lesgebonden, andere meer algemeen. Zo is er een voorlichtingsproject over genotmiddelen en gaan de leerlingen op taalexcursie naar Brussel of Münster. Ook in klas 3 besteden we aandacht aan de veiligheid in de groepen, onder meer met de classbuilding en een project over Respect.

havo 4

Voor de havoleerling begint in de vierde klas de Tweede Fase en voor sommige vakken ook al het examen. De leerlingen hebben in de derde klas gekozen uit één van de vier profielen:
Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek

Leerlingen hebben een aantal verplichte vakken (het gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels, maatschappijleer, CKV - culturele en kunstzinnige vorming en LO), een aantal vakken die binnen het profiel vallen (het profieldeel) en zij moeten ook nog een vak in het vrije deel kiezen. Daarnaast doet iedereen bij ons godsdienst, oriëntatie op vervolgopleidingen en de maatschappelijke stage.

Op onze sector is het mogelijk om bij elk profiel te kiezen voor het examenvak muziek of het examenvak Beeldende Vorming, hetzij in het profieldeel, hetzij in het vrije deel. In drie profielen wordt het sportexamenvak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) aangeboden. Voor de leerlingen die meer aankunnen is het volgen van één of meer extra examenvakken in het vrije deel is onder voorwaarden mogelijk. Bij de voorbereiding op klas 4 en de profielkeuze wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende keuzemogelijkheden en de voorwaarden voor het extra vak.

De vakken godsdienst, maatschappijleer en CKV worden in dit jaar afgesloten. Deze vakken tellen al mee voor het eindexamen, het cijfer dat dit jaar behaald is voor de verschillende schoolexamens wordt meegenomen bij de eindcijferlijst. Voor een aantal andere vakken staan ook al schoolexamens, mondelinge examens of praktische opdrachten op het programma die meetellen voor het eindexamencijfer. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat de leerlingen aan het begin van het jaar krijgen staat precies welke onderdelen in havo 4 meetellen voor het eindexamen.

Het totaal aantal uren dat de leerling op school zal zijn, komt op ongeveer 30 - 32 uur. De leerling volgt uiteraard gewone lessen uit de basistabel, maar moet ook één zelfstudie-uur (Z-uur) in de week in de mediatheek inplannen. Vaak gebruiken ze daar een tussenuur in hun rooster voor. Het is de bedoeling dat leerlingen zich op deze manier al voorbereiden op de zelfstudie die in het vervolgonderwijs van hen gevraagd wordt. In deze zelfstudie-uren wordt in groepen gewerkt aan opdrachten, kan een leerling individueel aan werk met een laptop of met huiswerk en kan de leerling toetsen voorbereiden. De leerlingen kunnen ervoor kiezen om dat in de grote mediatheekruimte te doen (onder toezicht) of in de stilteruimte van de mediatheek. Uiteraard kunnen ze ook in hun andere tussenuren zelfstandig werken in de mediatheek.

Om de contacten tussen de leerlingen onderling en tussen de mentor en de leerling te bevorderen, wordt er aan het begin de cursus een kennismakingsactiviteit voor alle havo 4 leerlingen georganiseerd. Tijdens dit leerjaar staan vakgebonden projecten en allerlei vormende activiteiten op het programma. De binnen- en buitenlandexcursies in mei vormen voor veel leerlingen een hoogtepunt.

havo 5

Voor de leerling in havo 5 staat het examentraject centraal. Voor vrijwel alle vakken bestaat het examen bestaat uit twee delen, namelijk het School Examen (SE) en het Centraal Examen (CE). Beide delen bepalen voor de helft het eindcijfer. Een aantal vakken heeft alleen een schoolexamen (godsdienst, maatschappijleer, BSM, NLT). Een en ander is geregeld in het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting, die aan het begin van de cursus aan de eindexamenleerlingen worden uitgereikt. Het SE wordt in hoofdzaak in drie perioden afgenomen, het CE vindt plaats na afloop van het SE (in de maand mei). De einduitslag wordt in de maand juni bekend gemaakt. Bepaalde delen van het SE zijn al in klas 4 gedaan, deze worden in klas 5 meegeteld bij het cijfer.

Nieuw in klas 5 is het profielwerkstuk. Ook dit grote werkstuk, een onderzoek bij een bepaald vak, telt mee in bij het eindexamencijfer. Leerlingen worden bij dit onderzoek begeleid door een vakdocent. Naast het werk dat zij thuis moeten doen aan het onderzoek hebben de leerlingen gedurende het jaar hebben zij op activiteitendagen de mogelijkheid om een dag lang aan het PWS te werken of externe instanties te bezoeken.

In het vrije deel van havo 5 valt ook een aantal verplichte activiteiten. Naast de ‘instructielessen’ in de basistabel moet de leerling ook twee Z-uren per week inplannen. Het totaal aantal lesuren dat de leerling op school zal zijn, komt op ongeveer 30 uur. 

Havo 5 is een jaar waarin door de leerlingen heel hard gewerkt wordt. Er zijn veel deadlines en de toetsen zijn groot (er wordt alleen getoetst in de SE-weken). Daarom is het belangrijk dat er ook leuke dingen gebeuren. De kolderdag, het examengala en natuurlijk de diploma-uitreiking zijn momenten die dit bijzondere jaar een feestelijke tintje geven!