Home  >  Lyceum-havo  >  Vwo

Het vwo (atheneum en gymnasium)

 

Op ons (tweetalig) vwo is er een breed aanbod van vakken en een ruime hoeveelheid aan persoonlijke trajecten van verbreding, verdieping en versnelling.

Het taalonderwijs is volgens het principe doeltaal-voertaal. Dit betekent dat Frans, Duits en Engels in de taal zelf gegeven worden, om zodoende de spreekvaardigheid te vergroten. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen op het vwo zelfstandig leren studeren en hun tijd goed leren indelen en plannen. De mentor speelt hierbij en bij de persoonlijke begeleiding een grote rol. Naast de gewone lessen staan er ook diverse activiteiten en projecten op het jaarprogramma.

Voor meer informatie over de brugklas kunt u hier terecht.

vwo 2

In vwo 2 komen leerlingen uit de A/G-brugklas en uit de H/A-brugklas samen en zij gaan naar de locatie aan de Heemskerkstraat. Duits is een nieuw vak. En voor de gymnasiasten komt er ook nog Grieks bij. In de tweede helft van het leerjaar zijn er kennismakingslessen Chinees voor de atheneumleerlingen. De leerlingen uit de H/A-brugklas zullen merken dat er op de vwo-afdeling meer inzicht gevraagd wordt en ook het tempo ligt iets hoger dan in de H/A brugklas.

vwo 3

In de derde klas van het vwo komt de leerling op de drempel van de bovenbouw te staan. Er komen twee nieuwe vakken bij: scheikunde en economie. De leerlingen van het atheneum kunnen ervoor kiezen om Chinees te volgen in plaats van Frans of Duits. Gymnasiasten kunnen Chinees als extra vak volgen.
Vanaf januari wordt de keuze van het vervolgtraject aan de orde gesteld. Deze profielkeuze wordt intensief voorbereid en begeleid door de decaan, de mentor en de leerjaarcoördinator. Ouders kunnen met hen van gedachten wisselen over de schooladviezen die in april worden uitgebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vwo4

Voor de leerlingen van vwo 4 begint de Tweede Fase. De leerlingen hebben in klas 3 één van de onderstaande profielen gekozen:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

De vakken die in de Tweede Fase gevolgd worden, vallen in drie groepen uiteen: 

  • Het gemeenschappelijk deel, waarin de vakken Nederlands, Engels, een tweede moderne vreemde taal, maatschappijleer, CKV(culturele en kunstzinnige vorming) en lichamelijke opvoeding zijn opgenomen. Onze gymnasiumleerlingen volgen Latijnse of Griekse taal en cultuur in het gemeenschappelijk deel in plaats van de tweede moderne vreemde taal; Deze leerlingen hebben vrijstelling voor CKV.
  • Het profieldeel, dat bestaat uit de verplichte profielvakken en één of meer profielkeuzevakken.
  • Het vrije deel, waarin het keuze-examenvak en het vak godsdienst een plek krijgen.

Op onze sector is het mogelijk om in alle profielen het examenvak Muziek of het examenvak Beeldende Vorming te kiezen.

In de natuurprofielen bieden wij het examenvak wiskunde D aan. In de maatschappijprofielen bieden wij het examenvak Maatschappijwetenschappen aan. De leerlingen in het atheneum kunnen in elk profiel het examenvak Chinese taal en cultuur kiezen. Het volgen van één of meer extra examenvakken is onder voorwaarden mogelijk.

In vwo 4 wordt gestart met het opzetten van het examendossier. De vakken, CKV en maatschappijleer worden in de vierde klas afgesloten en de beoordelingen worden opgenomen in het examendossier. De leerlingen worden aan het begin van het schooljaar hierover geïnformeerd.

vwo 5

In vwo 5 gaan de leerlingen verder met het examendossier. De lesstof in vwo 5 is direct gericht op het eindexamen. Daarnaast is dit leerjaar voor leerlingen bij uitstek geschikt om zich te oriënteren op een eventuele vervolgopleiding. Naast de mentor speelt ook de decaan hierbij een belangrijke rol.

In vwo 5 maken de leerlingen een start met het profielwerkstuk. De afronding daarvan vindt plaats in vwo 6.

Samen met de havo 4-leerlingen gaan de vwo 5-leerlingen op excursie naar bestemmingen in binnen- en buitenland tijdens het Centraal Examen in de maand mei.

vwo 6

Vwo 6 leeft dit laatste jaar in de schaduw van het examen, dat praktisch het hele cursusjaar beslaat. Tegenover het voordeel van gespreid risico door verschillende toetsmomenten, staat het nadeel van veel spanningsperioden. In vwo 6 werken de leerlingen ook verder aan hun profielwerkstuk waarmee men in vwo 5 is begonnen.

Het examen bestaat uit een deel dat door de school wordt samengesteld, het z.g. School Examen (SE) en een landelijk gedeelte, het Centraal Examen (CE). Beide delen bepalen voor de helft het eindcijfer. Ze zijn geregeld in het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting, die aan het begin van de cursus aan de eindexamenleerlingen worden uitgereikt. Het SE wordt in hoofdzaak in drie perioden afgenomen. Het CE vindt plaats na afloop van het SE. De einduitslag wordt in de maand juni bekend gemaakt.

Vwo 6 is een jaar waarin door de leerlingen heel hard gewerkt wordt. Daarom is het belangrijk dat er ook leuke dingen gebeuren. De kolderdag, het examengala en natuurlijk de diploma-uitreiking zijn momenten die dit bijzondere jaar een feestelijke tintje geven!