Uw mening telt

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van De Goudse Waarden bestaat uit twee deelraden, één voor locatie De Gouwe en één voor het Lyceum-havo. Samen vormen zij de GMR: de gemeenschappelijke MR. Zo’n vier keer per jaar vergadert de GMR (met vertegenwoordigers uit beide deelraden) over schoolbrede zaken.

In de MR van De Gouwe zitten vertegenwoordigers van het personeel en ouders. De MR komt zo’n zeven keer per jaar bij elkaar bespreekt allerlei zaken die voor de scholengemeenschap van belang zijn. Zo komen bijvoorbeeld aan de orde: het personeelsbeleid, het leerlingenstatuut, het formatieplan of het boekenfonds. Voor een aantal zaken moeten bestuur en directie de MR om instemming vragen. In andere gevallen heeft de MR adviesrecht. Wilt u contact met de MR? Klik dan op onderstaande button.

Commissie ouderpartnerschap
Dit jaar zijn we gestart met de commissie ouderpartnerschap. De commissie bestaat uit ouders en personeel. Het doel van de commissie is de samenwerking tussen ouders en school te versterken. Door samen te werken, kunnen we het onderwijs op De Gouwe nog beter maken.
De commissie gaat met de volgende vragen aan de slag:
– Hoe ‘voeden’ we samen op? (pedagogisch partnerschap)
– Hoe nemen we ouders mee in ons onderwijsaanbod? (didactisch partnerschap) –
– Hoe creëren we een uitnodigende sfeer voor ouders? (informeel partnerschap)
De commissie denkt niet alleen over deze vragen na, maar komt ook tot concrete actie. Zo zetten we kleinschalige projecten op en organiseren we samen activiteiten.
De commissie bestaat uit zeven ouders en drie docenten, waaronder een lid van de schoolleiding. De commissie vergadert één keer in de zes weken op de donderdag van 15.15 tot 16.30 uur. Op de donderdagmiddag vergaderen in de school ook andere commissies. Tussen de vergaderingen door verdelen we taken en werken we plannen concreet uit. Wilt u meedoen? Neem dan contact op met de afdelingsleider van uw kind. U bent van harte welkom!

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda