Uw mening telt

De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van De Goudse Waarden bestaat uit twee deelraden, één voor het Lyceum-havo en één voor locatie De Gouwe (vmbo en mavoplus). Samen vormen zij de GMR: de gemeenschappelijke MR. Zo’n vier keer per jaar vergadert de GMR (met vertegenwoordigers uit beide deelraden) over schoolbrede zaken.

In de MR van het Lyceum-havo zitten vertegenwoordigers van het personeel, ouders en leerlingen. De MR komt zo’n zeven keer per jaar bij elkaar bespreekt allerlei zaken die voor de scholengemeenschap van belang zijn. Zo komen bijvoorbeeld aan de orde: het personeelsbeleid, het leerlingenstatuut, het formatieplan of het boekenfonds. Voor een aantal zaken moeten bestuur en directie de MR om instemming vragen. In andere gevallen heeft de MR adviesrecht.

Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van wat er in de MR wordt besproken of wanneer er vacatures zijn. De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen.

Heeft u een vraag aan de MR? Dan kunt u een e-mail sturen aan mr_haly@degoudsewaarden.nl.

Resonansavonden

Het is op onze school een goed gebruik om resonansavonden te organiseren. Op deze avonden gaan we met ouders in gesprek over bepaalde thema’s die te maken hebben met het onderwijs en onze school. We willen namelijk graag leren van uw feedback en ideeën.

Gemiddeld staan er per schooljaar drie avonden gepland. Op elke avond wordt een ander thema behandeld. U kunt zich per avond opgeven als het onderwerp u aanspreekt, u hoeft u dus niet vast te leggen voor drie avonden. Via onze nieuwsbrieven ontvangt u de uitnodigingen en informatie over het thema van de bijeenkomst.

Resonansavonden tweetalig onderwijs

De resonansavonden voor het tweetalig onderwijs zullen op dezelfde avonden en op dezelfde tijd plaatsvinden. De ouders die eerder hebben deelgenomen, ontvangen vanzelf een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst.
We streven naar een evenwichtige verdeling van ouders over de leerjaren, dus bij veel belangstelling bekijken we welk leerjaar nog vertegenwoordiging behoeft. Wilt u ook graag aansluiten bij de resonansgroep tweetalig onderwijs? Dan bent u van harte welkom. U kunt zich voor de resonansgroep tto opgeven bij Mevr. drs. I. van der Brugge, i.vdbrugge@degoudsewaarden.nl.

Inspraak voor leerlingen via de MR en de leerlingenraad

Er zijn veel zaken op school die voor leerlingen van belang zijn. Onze school vindt het belangrijk dat ook hun mening gehoord wordt.

Een aantal van deze zaken wordt besproken in de medezeggenschapsraad. Hier gaat het echter vooral over beleid, maar zijn nog veel andere (directere) zaken die voor leerlingen van belang zijn. Daarom is er vanuit de leerlingen van de medezeggenschapsraad het idee gekomen om op school ook een leerlingenraad te vormen.

In tegenstelling tot de MR bestaat de leerlingraad alleen uit leerlingen. Zij vergaderen over allerlei uiteenlopende zaken. Onderwerpen die onder andere besproken kunnen worden zijn de ervaringen van leerlingen ten aanzien van toetsweken, planningen, roosters en lesstof. Maar de leerlingenraad wordt ook actief betrokken bij de plannen rond de vernieuwbouw van ons schoolgebouw. Ook kunnen leerlingen praktische ideeën over het verbeteren van de school bij de leerlingenraad melden. De leerlingenraad vergadert één keer in de twee weken. Eén keer in de maand vergadert een aantal leerlingen van de raad met de schoolleiding.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda