Aanmelden en toelating

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Doel van deze nieuwe wet is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen.

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij beschreven welke  basisondersteuning  – de gemiddelde ondersteuning die voor alle leerlingen geldt – wij op school bieden en welke vormen van extra ondersteuning mogelijk zijn. U vindt dit SOP op de website van de school.

In het kader van Passend Onderwijs werkt onze school met de andere scholen in de regio samen in het samenwerkingsverband  VO/VSO Midden-Holland & Rijstreek.

Met elkaar hebben we de onderstaande zaken m.b.t. de toelatingsprocedure afgesproken:

De procedure start zodra als er een volledig ingevuld aanmeldformulier door de ouders/verzorgers van de leerling op school wordt ingeleverd en er een volledig onderwijskundig rapport (wordt door de basisschool gemaakt) beschikbaar is;

De procedure vanuit het primair onderwijs zonder specifieke ondersteuningsbehoefte start niet eerder dan op 15 maart;

Voor leerlingen die wonen in de regio’s van de samenwerkingsverbanden PO 2813 en 2814 en praktijkonderwijs gaan volgen geldt dat de aanmelding uiterlijk 1 februari binnen moet zijn;

Voor leerlingen woonachtig in een andere regio en die (mogelijk) lwoo of praktijkonderwijs gaan volgen geldt dat de toelatingsprocedure pas start op 10 april.

Voor toelaatbaarheid voor het praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (tot 1 augustus 2015 een indicatie van de RVC) en voor het lwoo een “aanwijzing” van het samenwerkingsverband (tot 1 augustus 2015 een beschikking van de RVC) nodig.

De procedure voor praktijkonderwijs en/of lwoo kan worden uitgesteld, als een indicatie van de RVC, een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband of een “aanwijzing” nog niet is verstrekt.

Als een leerling is aangemeld zullen bij de toelatingsprocedure de algemene toelatingscriteria (bijvoorbeeld voor het gevraagde niveau) en de criteria voor extra ondersteuning uit het schoolondersteuningsprofiel gelden.

Bij tussentijdse aanmelding geldt dat toelatingsprocedure start nadat een volledig ingevuld aanmeldformulier op school door de ouders/verzorgers is ingeleverd. Als er (nog) geen volledig onderwijskundig rapport beschikbaar is, dan worden de ouders/verzorgers hierover schriftelijk ingelicht. De school zal dan actief aan de slag gaan om de benodigde gegevens te verkrijgen zodat zij een verantwoorde beslissing kan nemen.

In bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij aanmeldingen van leerlingen met complexe problemen, die wonen buiten de regio van het samenwerkingsverband, kan de school het onderwijsloket van het samenwerkingsverband vragen de procedure (deels) over te nemen of te begeleiden. Hierbij vervalt de zorgplicht voor de school niet.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda

 

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH  Gouda

Het Praktijkonderwijs

H.J. Nederhorststraat 2
2801 SC Gouda