Privacyverklaring

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door De Goudse Waarden.

De Goudse Waarden hecht veel waarde aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens en gaat zorgvuldig om met de verwerking hiervan. Daarnaast neemt De Goudse Waarden passende maatregelen om uw gegevens te beschermen en beveiligen.

De Goudse Waarden verwerkt uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen door derden. 

De Goudse Waarden bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor De Goudse Waarden deze verzamelt of verwerkt. De Goudse Waarden neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht.